U bevindt zich hier: Home > Acties op de bouwplaats > Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat

Sinds 1 april 2014 is de wet van 8 december 2013, die de registratie van mensen die werken in onroerende staat (1) uitvoeren op bepaalde bouwplaatsen verplicht, in werking getreden.

Wanneer is de registratie verplicht?

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is of hoger is dan 800.000 € (500.000 € vanaf 1 maart 2016) . Het gaat hier om contracten afgesloten door aannemers met één en dezelfde opdrachtgever.

Voor werken die begroot worden op een bedrag onder de 800.000 € (500.000 € vanaf 1 maart 2016) is geen aanwezigheidsregistratie nodig. Als door het toevoegen van een contract het totaal bedrag van 800.000 € (500.000 € vanaf 1 maart 2016) overstegen wordt dan wordt de registratie alsnog verplicht.

Wet op het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk (Welzijnswet).

De aanwezigheidsregistratie komt voort uit de welzijnswet voor werknemers  en zorgt ervoor dat er geen twijfel kan bestaan over wie wanneer aanwezig is op welke bouwplaats. Dit schept duidelijkheid bij een ongeval of in gevaarlijke situaties, zoals wanneer er asbest is op de werkplaats.

Door precies vast te leggen wie en in welke hoedanigheid op de bouwplaats aanwezig is heeft de sector bovendien een wapen om de strijd aan te gaan tegen oneerlijke concurrentie en kan de sociale fraude aan banden gelegd worden.

De wet bepaalt dat iedereen die werken in onroerende staat uitvoert op een bouwplaats moet geregistreerd zijn. De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Beide partijen moeten elkaar eraan herinneren dat er moet geregistreerd worden en spreken onderling af wie de registratie doet.

Hoe registreren?

De werkgever of aannemer moet ervoor zorgen dat zijn werknemers of onderaannemers geregistreerd zijn. Dit kan door de registratie zelf te doen of die te laten uitvoeren door de werknemers of onderaannemers. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden!

Als de werknemers of onderaannemers zelf de registratie doen dan moet de werkgever een registratiemiddel ter beschikking stellen.

De werknemer moet zich er van verzekeren dat zijn aanwezigheid op de bouwplaats geregistreerd is, die controle kan gebeuren via de onlinedienst Checkinatwork; waar werknemers kunnen controleren dat de registratie door de werkgever werd uitgevoerd.

De werknemer kan ook zelf de registratie uitvoeren indien dit zo is afgesproken met de werkgever.

Zelfstandigen die als onderaannemer werken in onroerende staat uitvoeren, moeten ook geregistreerd zijn en hier gelden dezelfde regels als bij de werknemers. De zelfstandige spreekt af met de opdrachtgever wie de registratie doet: hij kan zelf de registratie uitvoeren of de registratie die werd uitgevoerd door de opdrachtgever checken via de onlinedienst Checkinatwork.

Checkinatwork  

Voor wie van toepassing?

Iedereen die werken in onroerende staat uitvoert, moet geregistreerd zijn voor elke dag van aanwezigheid op de bouwplaats, de registratie kan dagelijks uitgevoerd worden of kan voor meerdere dagen tegelijk worden uitgevoerd.

Waar moet de registratie gebeuren?

Registreren is mogelijk op de bouwplaats of op afstand, met als voorwaarde dat de registratie moet uitgevoerd zijn alvorens de werknemer begint te werken. Hiervoor beschikken de betrokkenen over 4 verschillende registratiekanalen die afwisselend kunnen gebruikt worden.

  • 1. De onlinedienst via desktop
  • 2. De mobiele onlinedienst
  • 3. ‘Gateway’ waarbij de registratie gebeurt bij aankomst op de bouwplaats
  • 4. ‘Webservice’ waar Checkinatwork communiceert met een bestaand registratiesysteem of planningssysteem (track-and-trace of een eigen aanwezigheidsregistratie). De webservice registreert en annuleert aanwezigheid op de bouwplaats.

Meer informatie kan u bekomen op de website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be).(1) Werken in onroerende staat zijn alle werken uitgevoerd op een onroerend goed of een deel van een onroerend goed: bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, schoonmaken en afbreken.